Bağımsız Denetimde etik kurallar şirketimizin olmazsa olmazıdır. Şirketimizde;

Denetçiler, denetimleri esasen ve şeklen bağımsız olarak gerçekleştirir.(BDY Madde 22/1)

Denetim görüşleri münasebeti ile denetçi ve şirketimizin tarafsızlığına inanılarak, dürüst ve mesleki şüpheciliğinin kullanıldığını hissettirebilen bir gerçeklik içinde hareket etmekteyiz.

Şirketimiz ve denetçiler, denetim çalışmalarında denetlenen kuruluştan bağımsız ve tarafsızdır.Hiçbir şekilde denetlenen kuruluşların karar alma mekanizmalarına katılamazlar ve  bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması gerekir. (BDY Madde 22/2)

Her bir kurallar manzumesinde olduğu üzere, yaptığımız bir  bağımsız denetimin bağımsızlığına havi olan kuralların zedelendiği veya ortadan kalktığını görebilmemiz mümkündür. Bu olumsuz hususların varlığını, 3. Derece de dahil olmak üzere, boşanmış olunmasına rağmen, kan ve kayın hısımları, taraf oldukları Bağımsız Denetim dolayısı ile, doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girildiğinde görmek mümkündür. Ayrıca, denetlenecek firmanın, bir önceki denetim ücretinin ödenmemesi de denetimin kalitesine karşı belirsizlikleri ihtiva edebilir. Böyle bir durumda şirketimiz, bağımsızlığı tehdit eden hususlar bakımından önlemler alır ve gerekirse denetimden çekilebilir.(BDY Madde 22/3)

“Özeleştiri, kişisel çıkar, taraf tutma, içli-dışlılık veya tehditlerle etkilendiyse, Şirketimiz bu tehditleri azaltmaya yönelik güvenlik önlemleri almaktadır. Alınan önlemler neticesi, tehditlerin sonu gelmiyorsa artık bağımsızlığın zedelenerek, ortadan kalktığı sonucuna varılır.

İş bu durum söz konusu iken, durum tespiti yazılı olarak kayda alınarak Kurum’a (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) bildirilir ve Kurum’dan onay alınmak sureti ile, ilgili denetim sözleşmesi sonlandırılır.(BDY Madde 22/4)

Tüm bu unsurlardan bahsederken elbette, Şirketimiz ve denetçilerimiz, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez. (BDY Madde 22/5)

Sonuç olarak, şirketimiz bağımsızlık konusunda tavizsizdir.