İşbu metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca;  veri sorumlusu olarak hareket eden EBD Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, bu sorumluluğumuzun tam idraki ile, tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili konularda bilgilendirilmeniz amacıyla sunmaktayız;

Bu kapsamda; kişisel verileriniz, KVKK’ nun 5. Maddesinde belirtilen şekilde sözleşmenin kurulması ve ifası sağlamak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile zaruri olduğu ölçüde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla tarafınızca paylaşılması ile toplanmaktadır.

Ayrıca paylaşmış olduğunuz veriler, kamu kurum ve kuruluşlar ile kanuni yükümlülüklerini yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifasının sağlanması sebebi ile paylaşılmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların,  Noter kanalıyla  “İstiklal mah. Sökmener Sok.NO:7/2 Odunpazarı ESKİŞEHİR” adresine ,  “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak info@ebd.com.tr  adresine, KVK Kanunu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletilmesi gerekmektedir.

EBD Bağımsız Denetim A.Ş.

İstiklal mah. Sökmener Sok. NO:7/2 Odunpazarı ESKİŞEHİR